Privacy & Algemene voorwaarden

winkelmand klantenservice contact cookiebeleid Privacybeleid en algemene voorwaarden

Privacy

De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de Privacy Verordening en General Data Protection Regulation (GDPR), is in 2017 door het Europees Parlement aangenomen. Alle webshops in Europa moeten op 25 mei 2018 aan de regels van de nieuwe verordening voor informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens voldoen.
Moepsy informeert u als koper graag hoe wij hiermee omgaan. U vindt onze algemene voorwaarden en privacybeleid hieronder.

Moepsy hecht veel waarde aan privacy bij het gebruik van de gegevens van haar zakelijke relaties en de consumenten van onze producten en diensten en websites van Moepsy. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw bestelling te verwerken. Ook houden we u op de hoogte van wijzigingen die verband houden met uw (eerdere) bestellingen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Moepsy zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Moepsy gebruikt de van uw verzamelde gegevens op de volgende wijze:

 • Moepsy zal enkel persoonlijke informatie van zakelijke relaties vragen indien en voor zover dit nodig is om de gewenste dienst(en) te leveren en om te voldoen aan de nationale en internationale wet- en regelgeving.
 • Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over algemene ontwikkelingen en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen (info@moepsy.nl).
 • Moepsy zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
 • Zakelijke relaties kunnen Moepsy verzoeken om een overzicht te krijgen van de persoonlijke gegevens die Moepsy over hen heeft verzameld en Moepsy vragen om eventuele onjuistheden te corrigeren. Indien u uw gegevens wenst te bekijken, verifiëren en/of wijzigen, gelieve ons een schriftelijke kennisgeving in die zin te sturen naar het e-mailadres aangegeven op het einde van dit Privacy Beleid.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwd bij Moepsy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst, wordt gebruikgemaakt van de beveiligingstechnieken.

Bewaartermijn van uw gegevens

Moepsy bewaart uw gegevens gedurende 1 jaar vanaf de datum van het aankoopmoment. Mochten er zich tussentijds problemen voordoen met het product dan vinden wij het van groot belang u goed van dienst te kunnen zijn.
Mocht u bezwaar hebben tegen deze bewaartermijn dan kunt u dit kenbaar maken aan ons middels het emailadres dat zich onder deze privacy policy bevindt.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Moepsy gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Moepsy geen cookies ontvangt.

Wijziging beleid

Bij veranderingen aan ons privacy beleid zullen we deze op onze website plaatsen en u zodoende informeren. Door onze web-omgevingen te bezoeken en gebruiken gaat u akkoord met dit privacybeleid.

Verdere vragen

Als u nog vragen heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Moepsy, neem dan contact op met ons: info@moepsy.nl

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Klachtenregeling
Artikel 11 – Geschillen
Artikel 12 – Garantie

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Vestigingsadres

Moepsy

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Moepsy en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Moepsy en de consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website (hier staan de voorwaarden gepubliceerd).

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zal dit per deal worden vermeld.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod erkent de onderneming geen aansprakelijkheid voor.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten en wijze van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Moepsy de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de gedragscodes waaraan Moepsy zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Betaling geschiedt ten alle tijden vooraf middels IDeal. Indien betaling middels IDeal mislukt vanuit de consument en de consument wenst het product te verkrijgen, kan deze een mail sturen aan Moepsy; in overleg kan betaling middels bankoverschrijving, vooraf, plaatsvinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten en diensten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Moepsy bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door Moepsy verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, vervalt het herroepingsrecht.

3. Indien het product in gebruik is genomen is retourneren in verband met hygiëne niet mogelijk.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een product retour zendt, wordt hij geacht hiervan een bewijs achter te houden (aangetekend wordt daarom aangeraden)

3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten conform artikel 6.2 en artikel 7. Onderstaande is eveneens van toepassing.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Een geaccepteerde bestelling wordt binnen maximaal 30 dagen verzonden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 10 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 werkdagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Moepsy, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij Moepsy ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Moepsy binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Moepsy en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Garantie

Op grond van de wet moet een artikel in goede staat verkeren en bij normaal gebruik naar behoren functioneren. Hier is geen vaste termijn aan gekoppeld. Dit hangt af van de gebruiksduurverwachting bij de aanschaf. Van sommige artikelen mag meer worden verwacht dan van andere artikelen.

Als je een artikel hebt dat binnen de toepasselijke garantietermijn niet goed functioneert dan zoeken wij zo snel mogelijk naar een passende oplossing, bijvoorbeeld door het artikel te vervangen of geld terug te geven. Je kunt je klacht in dit geval melden aan de online klantenservice. Is het probleem veroorzaakt door je eigen schuld, of heb je het product normaal gebruikt maar is het gewoon versleten, dan heb je geen recht op vervanging of teruggave van je geld.